PLAN REORGANIZARE RADEF

ANUNT vanzare imobil si teren Sos Straulesti 3-5 Bucuresti!

Vanzare Imobil Bacau - Vanzare Imobil Timis

Declaraţia de aderare la Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025

Anunt licitatie 17 apr 2024 - inchirieri Bucuresti, Azuga, Orsova, Slatina, Alba Iulia

Anunț pentru organizarea selecției prealabile privind desemnarea CA RomâniaFilm


RomaniaFilmANUNŢ PUBLIC
pentru organizarea şi desfăşurarea evaluării/selecţiei prealabile privind desemnarea membrilor
în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor „România Film”

RomâniaFilm a luat naştere la începutul anilor ’50, odată cu naţionalizarea cinematografiei româneşti, ca o companie de stat investită cu un rol important în domeniul finanţării producţiei de filme artistice, documentare, şi de desen animat româneşti şi în domeniul distribuţiei de filme româneşti şi de import. Producţia naţională de filme se realiza din surse proprii obţinute din difuzarea filmelor, fără finanţare de la bugetul de stat. De atunci şi până în prezent, „RomâniaFilm” a continuat să existe sub diferite denumiri şi a cunoscut diverse faze de evoluţie şi dezvoltare.

În prezent, RomâniaFilm este o regie autonomă (Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor – R.A.D.E.F.), aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, având ca principal obiect de activitate proiecția de filme cinematografice, înființată și funcționând conform Hotărârii Guvernului. nr. 530/1991 privind înfiinţarea de regii autonome şi societăţi comerciale.

Regia are 149 de angajați și deține în administrare un număr relevant de săli de cinematograf cu dependințele acestora. Imobilele și sălile propriu-zise aflate în administrare constituie obiect al proprietății de stat.

RomâniaFilm a avut şi are un rol important în promovarea celor mai importante producţii naţionale şi internaţionale. Misiunea definită pentru R.A.D.E.F. „RomâniaFilm” este să impulsioneze şi să diversifice activitatea în domeniul exploatării şi distribuţiei cinematografice, să optimizeze şi să rentabilizeze activitatea, mai ales prin creşterea numărului de spectatori în sălile de cinema și prin construirea unui program de revitalizare a sălilor de cinema aflate în administrarea sa.

***

Ministerul Culturii lansează, astfel, procedura de recrutare a cinci membri ai Consiliului de Administrație al RomâniaFilm, precum și a unui membru reprezentant al Ministerului Culturii în acest Consiliu, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a institutiilor publice, cu modificările ulterioare, care reglementează aceste acțiuni.

Misiunea postului

Noua conducere va fi mandatată cu putere și autoritate largi și va avea ca principală misiune să aducă această instituție la standarde europene într-un timp rezonabil de scurt. Direcțiile și acțiunile strategice vor fi discutate cu candidații în fazele avansate ale procesului de recrutare în așa fel încât cel puțin o parte dintre acestea și câteva obiective cuantificabile generice să poată să fie incluse în contractul de mandat al noii conduceri, restul criteriilor de performanță urmând să fie identificate și detaliate, cât mai repede posibil, și după preluarea postului.

Rolurile și responsabilitățile generale sunt cele obișnuite pentru orice post similar din mediul privat sau în companii publice de dimensiuni comparabile. Diferențe specifice pentru RomâniaFilm sunt puțin semnificative.

Mandatul noului Consiliu de Administrație este de 4 ani.

Profilul candidatului ideal este profilul obișnuit corespunzător nivelului de senioritate necesar ocupării unui asemenea post într-o companie privată sau publică de dimensiuni comparabile cu acest domeniu specific de activitate.

Cerințele obligatorii pentru reprezentantul Ministerului Culturii sunt: studii universitare, experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome.

Cerințele obligatorii pentru celelate persoane (5 posturi) sunt: studii universitare, experienţă de cel puţin 2 ani în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.

Cerințele obligatorii pentru toți candidații sunt: nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143 -145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 5 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Regiei Autonome a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor „România Film”.

Criteriile de evaluare sunt: Educația; Experiența managerială: vechimea totală, senioritatea, similaritatea (ca domeniu de activitate și ca post/ funcție), competențe tehnice specifice domeniului de activitate și postului; Profilul managerial: competențe manageriale generale (financiare, planificare strategică, control, management organizațional etc.), standarde profesionale, limbi străine; Profil personal: conduita, independența, relații interpersonale, influența, rezistența la stres și frustrare, comunicare.

Procesul de selecție

Candidatii trebuie să trimită un CV în limba română la adresa ca-radef@cultura.ro, până la data de 15 martie 2016.
Primirea candidaturii se va confirma prin e-mail cu „reply” la adresa de la care a fost trimis mesajul inițial.
Candidații declarați admiși în urma selecției candidaturilor vor participa la proba scrisă – probă eliminatorie, care va conține subiecte de management general și pentru care nu este nevoie de bibliografie specifică, în data de 21 martie 2016, ora 1100, la sediul Ministerului Culturii (Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București).
Candidații declarați admiși în urma probei scrise vor depune documentele necesare pentru atestarea candidaturii (copie după diploma de licenţă şi documente care atestă experienţa necesară categoriei pentru care candidează). Neprezentarea acestora atrage după sine pierderea dreptului de a mai candida Aceștia vor susține un interviu de fond cu membrii Comisiei de evaluare/selecție prealabilă. Interviurile vor avea loc în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data publicării rezultatului probei scrise, candidații fiind contactați telefonic de către secretarul Comisiei de evaluare/selecție prealabilă.
Rezultatele procesului de evaluare/selecție prealabilă vor fi publicate pe site-urile RomâniaFilm și pe cel al Ministerului Culturii.
Din această listă scurtă, autoritățile în drept vor numi viitorii membri ai Consiliului de Administrație al RomâniaFilm.

Descarca documentul

Share

Comenteaza

Spune-ti parerea